Na hersenletsel herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in een instelling. Thuisrevalidatie verloopt echter niet altijd efficiënt. Praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen (Lilian neemt deel namens onze stichting), onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken samen in een project om thuisrevalidatie na hersenletsel te verbeteren.
In de regio Twente en Gouda zijn nieuwe initiatieven ontstaan in het opzetten van een eerstelijns expertnetwerk voor de begeleiding van mensen na niet-aangeboren hersenletsel (CVA, TIA en traumatisch hersenletsel). Het doel van deze netwerken is:
Het aantoonbaar verbeteren van de zorgverlening binnen de CVA-keten van de regio: het transparant leveren van doelmatige zorg van hoge kwaliteit, aangeboden in de eigen leefwereld van de vragende cliënt.

werkgroep Twente

In beide regio’s hebben we verbetermogelijkheden in kaart gebracht omtrent de begeleiding van mensen na hersenletsel. In elke regio is een werkgroep ontstaan met professionals uit zowel de eerste als tweede lijn, in verbinding met bestaande (tweedelijns (CVA) netwerken. De werkgroep bestaat (o.a.) uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, huisartsen, revalidatieartsen, studenten en onderzoekers. In de regio Twente zijn ook ervaringsdeskundigen onderdeel van de werkgroep.
Inmiddels is door de werkgroepen verhelderd welke problemen er door professionals en getroffenen worden ervaren rondom de thuisrevalidatie van mensen na herenletsel. Er zijn verschillende thema’s geselecteerd om het komende jaar aan te pakken onder begeleiding van Dinja van der Veen – onderzoeker bij het lectoraat neurorevalidatie van de HAN. In de regio Twente werken de professionals aan: aandacht voor onzichtbare gevolgen, nazorg, informatievoorziening en voldoende en zichtbaarheid van expertise van professionals. Nu de aan te pakken probleemgebieden zijn verhelderd gaat de werkgroep in beide regio’s aan de slag om, aan de hand van actieplannen, verbeteringen op deze thema’s te bewerkstelligen.

Meer lezen over het promotieonderzoek waar deze pilots onderdeel van zijn?

Promotieonderzoek CVA-thuisrevalidatie: implementatie middels Participatief Actie Onderzoek
Het doormaken van een Cerebro Vasculair Accident (CVA) heeft grote gevolgen voor zowel de cliënt als voor zijn/haar sociale netwerk. Revalideren na een CVA kan bestaan uit CVA-thuisrevalidatie, een (kosten)effectieve vorm van revalidatie. In de praktijk hebben professionals moeite met het inregelen van de noodzakelijke voorwaarde om de cliënt na een CVA thuis goed te kunnen opvangen en begeleiden.

Op 1 januari 2020 is Dinja van der Veen, onderzoeker bij het lectoraat neurorevalidatie (HAN University of Applied Sciences), gestart met haar promotieonderzoek. Met het onderzoek “CVA-thuisrevalidatie: implementatie middels Participatief Actie Onderzoek” wil Dinja van der Veen onderzoeken hoe CVA-thuisrevalidatie landelijk kan worden geïmplementeerd.

Het blijkt dat innovaties, zoals CVA-thuisrevalidatie, niet adequaat door professionals worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk, met als gevolg dat cliënten niet de juiste, of zelfs schadelijke zorg ontvangen. Middels focusgroepen is door de promovenda geïnventariseerd welke barrières Nederlandse professionals ervaren in het implementeren van CVA-thuisrevalidatie. Factoren die genoemd worden zijn:   (1) een hogere belasting van mantelzorgers  (2) beperkte expertise (3) zichtbaarheid van eerstelijns zorgprofessionals, (4) gebrek aan interdisciplinaire samenwerking (5) coördinatie van zorg  (6) een onstabiele en niet passende financieringsstructuur.

Professionals gaven aan ondersteuning nodig te hebben om deze barrières te overwinnen en CVA-thuisrevalidatie goed in te kunnen regelen. In het voortraject van het onderzoek zijn professionals in de Noordelijke Maasvallei (middels Participatief Actie Onderzoek) ondersteund in het opzetten van een eerstelijns expertnetwerk. In het vervolgonderzoek wordt de kennis opgedaan in dit project gevalideerd in twee andere regio’s (Twente en Gouda). Middels een vergelijking van het ontwikkel- en implementatieproces in de drie regio’s zal een routekaart worden ontwikkeld. Deze routekaart zal bestaan uit een beschrijving van een implementatieproces en de ontwikkelde producten. De routekaart geeft praktische handvatten, direct bruikbaar voor professionals en ondersteunende onderzoekers die aan de slag willen met de effectieve implementatie van CVA-thuisrevalidatie in hun regio.

Dit promotieonderzoek (gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) loopt tot maart 2023.

Meer weten? Neem contact op met Dinja van der Veen (dinja.vanderveen@han.nl).